Kategorier
Markarbete

Totalentreprenad gör markarbeten smidiga i Stockholm

Markarbeten i Stockholm kan innehålla oväntade komponenter som leder till förseningar. Då är det en fördel att ha anlitat ett företag för totalentreprenad.

Markarbeten innefattar oftast att flera typer av arbeten behöver utföras. Allt beror på hur marken ser ut och vad som ska byggas. De olika typer av markarbeten som är vanligast är schaktning, dränering, grävning för vatten och avlopp samt elanslutning.

Genom att besiktiga marken där man planerar ett bygge, hämta information från grannfastigheter, göra mätningar och ta prover brukar man kunna få en bra bild av vilka insatser som kommer att krävas. Men även om man gör en utförlig undersökning av marken kan man stöta på oväntade problem.

Avgörande faktorer kan vara markens bärighet. Vid dålig bärighet kan det krävas pålning. Stora svårforcerade stenar eller berg kan också ställa större krav eftersom det innebär sprängning eller spräckning. Ett ovanligt, men inte omöjligt problem kan också vara att man stöter på fornlämningar som kräver arkeologisk undersökning innan byggprocessen kan komma igång.

Markarbeten som påverkar närmiljö och omgivande byggnader

Alla mark- och anläggningsarbeten påverkar omgivningen. Det är framförallt vibrationer som sträcker sig långt som kan påverka marken. Stöter man exempelvis på berg eller stora stenar som behöver sprängas bort eller mark med dålig bärighet som behöver pålning kan detta orsaka problem för omgivande byggnader. Även schaktning och spontning kan ge upphov till sättningar.

Innan man sätter igång med den typen av arbeten måste man därför göra noggranna mätningar på de fastigheter som kan tänkas hamna i riskzonen. Allt markarbete ställer stora krav på noggrannhet och kunnande men också på flera olika typer av maskiner och verktyg. Att anlita ett företag för totalentreprenad har därför stora fördelar eftersom det då alltid kommer att finnas tillgång till de olika maskinerna.

När du anlitar ett etablerat företag som totalentreprenör för ett projekt kan du också få hjälp med mätning av markarbeten i Stockholm. När ett och samma företag är ansvarigt för hela byggprocessen kan du känna dig trygg med att all information finns på samma ställe och att man kommer att slutföra uppdraget på ett ansvarsfullt sätt.

Kategorier
Markarbete

Kontakta profesionella markarbetare för byggnation av ett nytt hus

Vid byggnationen av ett nytt hus är markarbeten av avgörande betydelse. För att säkerställa en korrekt och framgångsrik process är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga. Vilka experter bör man kontakta för att utföra markarbete i Stockholm, och finns det några speciella överväganden man bör göra?

Trots att vissa hus verkar vara enkelt placerade på marken utan några förberedelser är detta en illusion. Oavsett vilken typ av grund man väljer för sitt hus är det lika viktigt att alla markarbeten utförs korrekt. Syftet med markarbeten vid nybyggnation av hus är att skapa en stabil grund som inte kommer att röra sig över tiden. Dessutom är det viktigt att området runt och under huset är väl dränerat för att undvika vattenansamlingar. Om husgrunden blir stående i vatten kan den skadas över tiden, vilket kan leda till mögelangrepp och andra problem. För att undvika detta är det vanligt att man höjer upp huset från marken och ser till att marken runt huset lutar något bort från byggnaden. På så sätt samlas eventuellt vatten en bit bort från huset istället för runt själva grundstrukturen.

Att anlita expertis inom markarbeten

Många av de som arbetar med mark- och anläggningsarbete har en annan profession som grund. Det kan vara en utbildning eller arbetsbakgrund inom exempelvis jordbruk eller maskinkörning. Om du ska bygga ett hus på din egen tomt och inte har inkluderat markarbeten i entreprenadavtalet, kan det vara klokt att prata med dina grannar för att få tips och råd. De som redan har utfört markarbeten på sina fastigheter har vanligtvis redan kunskap om markens förutsättningar. De kan också ha information om var man kan göra sig av med överflödigt material, vilket kan spara tid och pengar.

Viktiga faktorer att överväga

Innan du köper en tomt är det viktigt att undersöka grundläggande förutsättningar för marken. Om det visar sig att du behöver spränga eller bryta upp berg kan det bli en mycket dyr och oväntad kostnad. Samma gäller om marken är instabil och kräver pålning för att skapa en stabil grund. Kommunen kan ofta ge information om markens beskaffenhet eller hänvisa till relevanta resurser. Dessutom bör du ta reda på vilken typ av grund som passar bäst för det hus du planerar att bygga samt vad detaljplanen föreskriver.